Jdi na obsah Jdi na menu
 


SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA

Sociálnoprávna ochrana je činnosť na ochranu práv a právom chránených záujmov občanov.

Sociálnoprávna ochrana je súčasťou zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, ale táto oblasť je predmetom úpravy zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov.

Podľa tohoto zákona je sociálnoprávna ochrana detí súborom opatrení na zabezpečenie:

a/ochrany dieťaťa a jeho záujem v súlade s medzinárodným Dohovorom o právach dieťaťa,

b/ zabezpečenie výchovy a vývinu dieťaťa v jeho prirodzenom rodinnom prostredí,

c/ zabezpečenie náhradného prostredia dieťaťu, ktoré nemôže byť vychovávané vo vlastnej rodine.

Sociálna kuratela je súborom opatrení na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie prehlbovania alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby a poskytnutie pomoci podľa situácie, v ktorej sa občan nachádza.

Zdroj: Zákon č. 198/1998 Z.z. o sociálnej pomoci