Jdi na obsah Jdi na menu
  • bezplatné sociálne poradenstvo (možnosti sociálnej pomoci, dostupné sociálne služby v regióne...),

 • pomoc prvého kontaktu,

 • informácie o možnostiach riešenia udalosti občana a pomoci (podľa jeho sociálnej situácie, zdravotného stavu...),

 • usmernenie vo veci poskytnutia sociálnej pomoci na príslušnú inštitúciu, ktorá je kompetentná v danej veci konať,

 • sprievodcovský servis v prípade potreby (procesom spisovania žiadostí, ľahšia orientácia v dostupnom sociálnom systéme),

 • krízová intervencia – pomoc občanom, ktorí sa ocitli v kríze,

 • pomoc obetiam domáceho násilia,

 • vypočujeme, povzbudíme, poradíme...

Ďalej poskytneme:
 
 • informácie o úľavách pre držiteľov preukazov ZŤP - lokálnych aj celoplošných,
 • informácie o možnostiach členstva v zväzoch združujúcich zdravotne postihnutých ľudí,
 • informácie o možnostiach zamestnania sa v chránených dielňach pre zdravotne postihnutých.


Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii.

Sociálne poradenstvo sa vykonáva na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva.

Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy
problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Základné sociálne poradenstvo je súčasťou každej sociálnej služby poskytovanej podľa tohto zákona.
Špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci